งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 000067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเดช    ทองพิกุล
2. เด็กชายภูผา    นนทโคตร
3. เด็กชายภาคภูมิ    สิงห์แก้ว
1. นางสุจิรา    รอบรู้
2. นางราตรี    มัทธุจักร์
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรพรร    ตุ้มเล็ก
2. เด็กหญิงเนตรตะวัน    ปั้นงา
3. เด็กหญิงศุภกานต์    จันทร์น้อย
1. นางจิดาภา    นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์    มากหมู่
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    จันธนู
2. เด็กหญิงน้ำฝน    บัวไผ่
3. เด็กหญิงสุชาดา    มิสะโสกะ
1. นางจันทสุภางค์    สุขทัศน์
4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    สำราญสุข
2. เด็กหญิงสิริภาภรณ์    สกุลดี
3. เด็กหญิงอัญธิสา    หวังถวิล
1. นางวัลลภา    เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร    ภาคากิจ
5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอติกานต์    อิ่มอรชร
3. เด็กชายก้องภพ    คนึงเหตุ
1. นายสุริยา    ขาวช่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................