งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 000064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    จันทร์จีน
1. นางสาวสุนทราภรณ์    อินทร์สา
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    พจนาพิมล
1. นางสมฤดี    ปลื้มอารมณ์
3 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำฝน    การุญบริรักษ์
1. นางแสงระวี    ชัยคงสถิตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................