งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 000063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐญา    แสนสุข
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ภู่ภักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงปรีดา    พวงพันธ์
5. เด็กหญิงวรพักตร์    เทียนทอง
1. นางสาวสุภาพร    ยมสาร
2. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    คำกองเกิง
2. เด็กชายสนั่น    สวัสดี
3. เด็กชายพิทวัส    ศิลป์มา
4. เด็กหญิงสิริวิมล    ทองคำ
5. เด็กหญิงรจนา    อาจขำ
1. นางนิศารัตน์    โกมลสวัสดิ์
2. นางนาถติยา    สนั่นเมือง
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแสงดาว    แก้วใส
2. เด็กหญิงอารียา    แสงพูล
3. เด็กหญิงดวงตะวัน    เชญชาญ
4. เด็กหญิงสุพิชญา    หาญกิจ
5. เด็กชายวิษณุ    แซ่ลี่
1. นางช่อทิพย์    สุรโชติ
4 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กันดีลัง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    สัตยารมณ์
3. เด็กชายวงศธร    มาเจริญ
4. เด็กชายสมรัก    เรืองศรี
5. เด็กชายฐิติมา    พยุง
1. นางศรีใหม่    สังวร
2. นางอุไรวรรณ    มาสำโรง
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิรวิทย์    วิทมาสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงรัตติกาล    ไชยวุฒิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เพ็งบุญ
5. เด็กหญิงดวงกมล    สีสมัย
1. นางสวลี    แผ่เจริญเมตตา
2. นางสาววิไล    แผ่เจริญเมตตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................