งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    วิทยา
1. นางสาวอินทพร    แจ่มแสง
2 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัชวาล    ไชโย
1. นางสาวกัญญา    แสงสว่าง
3 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    แสงรุ่ง
1. นางเอื้องฟ้า    ตระกูลอุดมเพชร
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณฤดี    วัชระ
1. นางสมพิศ    จันทร
5 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิลาทิพย์    รอดเถียร
1. นางสาวจีรวรรณ    จิตรเกตุ
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    เศรษฐีพ่อค้า
1. นางสุภาณี    น้อยอ่าง
7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนทีธร    ช้างเที่ยง
1. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
8 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิษณุ    เทียนแก้ว
1. นายกำพล    ดิดประเสริฐ
9 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรชัย    ศรีลี
1. นางสวลี    นามเชื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................