งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 000006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสาละวิน    ศรีชมชื่น
2. เด็กชายคมสันต์    แจ่มผล
3. เด็กชายวัฒนพล    จุ้มวังวะ
1. นายบุญส่ง    เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ    ยงยิ่ง
2 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธงชัย    ชูเชื้อ
2. เด็กชายอัครเดช    บุญทับถม
3. เด็กชายณรงศักดิ์    โต้งยงค์
1. นายสุชาติ    บุญเพ็ชร์
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรพงษ์    อ้นวิจิตร
2. เด็กชายพนาสันต์    เงินพันธ์
3. เด็กชายนันทวัช    คำฟู
1. นางจินตนา    ประเสริฐศรี
2. นายทนงศักดิ์    สนโสม
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    เที่ยงราษฎร์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ฮวบสกุล
3. เด็กหญิงมนภร    นาคเพชรรัตน์โรจน์
1. นายชง    กลิ่นจันทร์
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    หอมกลิ่น
2. เด็กชายรัตนพล    ผ่องใส
3. เด็กชายณัฐพร    สอนสืบ
1. นางสาววรรณา    เจริญสุข
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัณฑณา    หิรัญวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทรา
3. เด็กหญิงอินทิรา    หีบโอสถ
1. นางนิภาพร    เริงไว
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    อยู่ซับซ้อน
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แสนขาว
3. เด็กหญิงอธิติยา    เชยโฉม
1. นางจิระประภา    ดาวเรือง
8 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวัลย์    รอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดีศิริ
3. เด็กชายพันธกานต์    หริรักษ์
1. นางศิรินุช    โตจาด
9 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีผาย
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    เชื้อนาค
1. นางอัจฉรา    แก้วพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................