งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสมหญิง    สุวรรณพงษ์
1. นางสาวอินทพร    แจ่มแสง
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภา    อะวะโห
1. นางวรลักษณ์    แปลนนาค
3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันทนีย์    วารายานนท์
1. นางจำเรียง    ทองมา
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    วิสาสะ
1. นางสมพิศ    จันทร
5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    มุสิกาวัน
1. นางนิศารัตน์    โกมลสวัสดิ์
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ล่องลอย
1. นางสุภาณี    น้อยอ่าง
7 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิกร    อ่อนตา
1. นายกำพล    ดิดประเสริฐ
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนิดา    อยู่ยง
1. นางช่อทิพย์    สุรโชติ
9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร    สายชนะ
1. นางสุภัตรา    กองเงิน
10 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    พยุง
1. นางศรีใหม่    สังวร
11 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    ขำมี
1. นางอรอนงค์    ทัดเนียม
12 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แก้วถึง
1. นายสุนทร    อุบลคลี่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................