งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายโชคชัย    โตงาม
1. นางสาวอินทพร    แจ่มแสง
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    ป่าธนู
1. นางวรลักษณ์    แปลนนาค
3 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    กัวหา
1. นางนพมาศ    นิ่มตลุง
4 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์    ทองสุข
1. นางฉลวย    กลิ้งฝอย
5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิระนันท์    ก้านนาค
1. นางสาวกัญญา    แสงสว่าง
6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจีราภา    แจ้งเปลี่ยน
1. นางอรุณีย์    ไชยเสนา
7 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีสูงเนิน
1. นางสาวจีรวรรณ    จิตรเกตุ
8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    วัฒนกุล
1. นางนันทิยา    เสือปาน
9 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ประจำญาติ
1. นางสุกัญญา    เพลินแสง
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    บุญสอน
1. นางปาริชาด    เกษมสิน
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    ยิ้มไพบูลย์
1. นางพักตรพิมล    บุญเมตตา
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัชวุฒิ    เขียวธรรมรงค์
1. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
13 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายก้องภพ    เฉลิมวัฒน์
1. นายกำพล    ดิดประเสริฐ
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทกร    บุญชื่น
1. นางช่อทิพย์    สุรโชติ
15 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยพร    ขันเล็ก
1. นางสาวสุชารินี    ดวงสว่าง
16 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................