งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายประภากรณ์    งอนไถ
1. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
2 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เรืองสันเที๊ยะ
1. นางสาวเจนจิรา    โสมสุข
3 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอธิดา    เกลี้ยงแก้ว
1. นางสาวหัสยา    นิ่มโชคชัยเจริญ
4 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์สิรี    กินจำปา
1. นางสาวพิมลพรรณ    บุญคง
5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    ช้างน้อย
1. นางอำไพ    ทิศกระโทก
6 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศินิภา    ปัญญาแหลม
1. นางนุชนาฏ    อินทนิล
7 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรวัฒน์    กอดแก้ว
1. นางพูลศรี    ฉายสว่าง
8 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปาณิศา    คล้ายรักษ์
1. นางสาวกันยารัตน์    คำสอาด
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรุตยา    เอกประชารัตน์
1. นางอัญชลี    อิ่มโพ
10 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แสนสีมน
1. นางกนพวัลย์    กลิ่นจันทร์
11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรินทร    พุทธา
1. นางสมพิศ    จันทร
12 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    โหนา
1. นางวิไลวรรณ    ช่างทอง
13 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    รอดงาม
1. นางวรรณา    เมืองทอง
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปัญจชัย
1. นางสุขภาวดี    อัมพรรัตน์
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐภัืทร์    บุญเคียง
1. นางไฉน    เร่งรัด
16 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ยังทอง
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพีรมณฑ์    อยู่ประยงค์
1. นางอัณณ์ชญาน์    ตาทอง
18 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    สวัสดี
1. นายศิริชัย    วิลาชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................