งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกมล    บำรุงศิลป์
1. นางสาวอินทพร    แจ่มแสง
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนกานต์    กำเนิดกาลืม
1. นางวรลักษณ์    แปลนนาค
3 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายมงคลชัย    พงศาปาน
1. นางสาวกัญญา    แสงสว่าง
4 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    พึ่งเกตุ
1. นางสาวปัทมาภรณ์    สุขพันธ์
5 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธเนศ    แสงทอง
1. นางจำเรียง    ทองมา
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิตา    ทานะรมย์
1. นางสุภาณี    น้อยอ่าง
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงยาสมิน    ซาโลเมอะฟุคส์
1. นางปาริชาด    เกษมสิน
8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    แซ่จัง
1. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
9 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    มณีแก้ว
1. นางรัตนา    กางกรณ์
10 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา    ศรีทอง
1. นางสาววิภาพร    พันธุ์แน่น
11 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงยุวธิดา    ทองพลอย
1. นางศรีใหม่    สังวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................