งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    หูไว
1. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
2 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญานิน    ทรัพย์สกุล
1. นางสาวสุนทราภรณ์    อินทร์สา
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    บุญลัย
1. นายพิชัย    รัตนถิรวรรณ
4 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ผ่องพุฒิ
1. นางสาวจิระนันท์    สุภา
5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรชตพรรณ    วังกานนท์
1. นางวัลลีย์    อรุณฤกษ์
6 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุวัฒน์ชัย    นิลเกษ
1. นางสาวเพ็ญศิริ    เพ็ญอิ่ม
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ม้วนทอง
1. นางวิไล    ม้วนทอง
8 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    นุตระ
1. นางสาวปริฉัตร    วาฤทธิ์
9 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    เหลือปัญญา
1. นางสาวยูงทอง    ปู่เหล็ก
10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณารายณ์    ตาประสาน
1. นางสุวรรณี    สีสุภา
11 โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤภร    รวมเจริญ
1. นางลัดดาวัลย์    ผ่องพันธ์ชัย
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหัทยา    ต่ายโต
1. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
13 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิชนันท์    เร่งรัด
1. นางสุกัญญา    กิจศิลป์ชัย
14 โรงเรียนวัดหนองพิมาน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภฤทธิ์    ศรีบ้านใหม่
1. นางดารภา    นาน้ำเชี่ยว
15 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฏฐ์    จันทร์รัตน์แสงสี
1. นางบังอร    พจนธารี
16 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายทัพพ์    มนเทียรทอง
1. นางสาวสุชารินี    ดวงสว่าง
17 โรงเรียนธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจริยาพร    ดิษฐพิสิทธิ์
1. นางสาวแน่งน้อย    คล้ายทอง
18 โรงเรียนบ้านพุม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผลบุญ
1. นางสาวพิมพ์รภัส    โพธิ์บางหวาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................