งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม คำคม ม.1-ม.3 000515
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    แก้วแย้ม
2. เด็กชายกันทิมา    เกษทองดี
1. นางสาวมลฤดี    วงษ์เนตร
2 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัฐมล    เจ๊กกลัด
2. เด็กหญิงศศิประภา    นาเดื่อ
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
2. นางสวาท    บุญเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................