งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปรมินทร์    บุญส่งธรรม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    วิทยา
1. นางสาวอินทพร    แจ่มแสง
2. นางสาวสุภาพร    ยมสาร
2 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    หลอดทอง
2. เด็กหญิงพรสุรางค์    บุญจันทร์
1. นางนภาพร    เนียมหะ
2. นางปราณี    ธีรพรวงษ์งามดี
3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฏิพัทย์    วิทยา
2. เด็กหญิงวันทนีย์    จาดสกุล
1. นางสรินยา    วิมลมารยาท
4 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    ปัจฉิม
1. นางอรอนงค์    ทัดเนียม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................