งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Cross word ป.1-ป.6 000511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภาสินี    พันธุมาศ
2. เด็กชายศักรินทร์    เหลาคำ
1. นายเลอสรรค์    วรปัญญา
2. นางปาณิสา    โพธิสาจันทร์
2 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เกตุอู๊ต
2. เด็กหญิงพรกนก    ไผ่รอด
1. นางวิไล    ม้วนทอง
3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายหัสวรรษ    ภู่พวง
2. เด็กชายวิเชฐศักดิ์    วทัญญู
1. นางสุวรรณี    สีสุภา
4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    นวนพิจิตร์
1. นางราตรี    สุขมั่น
2. นางสาวพลอยระวี    ศิริจันทร์
5 โรงเรียนวัดดงสวอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐศยามล    หันธะนะวงษ์
2. เด็กหญิงสุนิสา    ทองศรี
1. นางสุคนธ์    อมรอมฤตกุล
6 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชฏาพร    จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงธราภรณ์    กฐินเทศ
1. นางบังอร    พจนธารี
2. นางสาวสาคร    ชาติสำราญ
7 โรงเรียนธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิรภพ    จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายวุฒินันท์    ใจเที่ยง
1. นางสาวแน่งน้อย    คล้ายทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................