งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ป.1-ป.6 000509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    นิลนารถ
1. นายสุเทพ    บุญคง
2 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรจเรข    เกตุดี
1. นางพรรณรายณ์    รุ่งหัวไผ่
3 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาสวัฒน์    ก้อนคำ
1. นางรวงทอง    ศรีนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................