งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 000050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพาริน    บุญกรอง
2. เด็กหญิงนภาพร    จูเปีย
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    เทพนรินทร์
1. นางกัญญวรา    อาษา
2 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทองแก้ว    กองทอง
2. เด็กหญิงอริสา    เข็มขาว
3. เด็กหญิงอภิฤดี    บุญคง
1. นางจันทนา    ทองประเสริฐ
3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิจวรีย์    ฝักบัว
2. เด็กหญิงวุฒิพร    ปานทอง
3. เด็กหญิงนีลยา    ทองคำ
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางกุหลาบ    มากมี
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชานนท์    สมณา
2. เด็กหญิงขวัญกมล    สายันห์
3. เด็กหญิงวริษรา    เขียวคำปัน
1. นางรัตนา    ดอนหมื่นศรี
2. นางนิภาพร    เริงไว
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจริญชัย    คำพุด
2. เด็กชายสราวุฒิ    คำมา
3. เด็กหญิงณัฐริกา    สีผึ้ง
1. นางสาวมาเรียม    พานอังกาบ
2. นางจารุวรรณ    กล่ำกลิ่น
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมิตรา    สังข์เสนาะ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    เรืองเกษม
3. เด็กหญิงมนพร    บุญรอด
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
2. นางวรางค์ภรณ์    เนื่องจากอวน
7 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงระตะพร    พวงมาลัย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ทองหยิบ
3. เด็กหญิงวรรณภา    คลังผา
1. นางปราณี    ฤาชา
8 โรงเรียนวัดดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    ใจเอม
2. เด็กชายนัทธพงศ์    โชคประกอบกิจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    จับขวัญ
1. นางณัฏฏ์ณภัทร    มาตขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................