งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 000005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิติศักดิ์    แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์    อ่องละออ
1. นายสมชาย    สัพโส
2. นางกิ่งกาญจน์    ปราชญา
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ขำนุ่ม
2. เด็กชายกฤชวัชร์    บัวตา
1. นายเทพพิทักษ์    อ่ำบุญ
2. นายเฉลียว    พุกสอน
3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชวัลวิทย์    มั่นปาน
2. เด็กชายปิยะณัฐ    นพขำ
1. นางสาวขนิษฐา    วทัญญู
2. นายอานนท์    วงศ์น้ำเพชร
4 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดงเย็น
2. เด็กชายธีรภัทร    พรมมนัส
1. นายรัตนชัย    ศรีโสภณ
5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศรันย์    ทองชื่น
2. เด็กชายชิณกร    เนาว์บุตร
1. นางปาลิน    วงษ์แหวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................