งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    วงษ์นุช
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ฉิมพาลี
1. นางปราณี    ฉัตรแก้ว
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ผ่องจิตต์
2. เด็กชายพงศธร    โชติช่วง
1. นายทนงศักดิ์    สนโสม
3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    พัดยนต์
2. เด็กชายศิรเชษฐ์    หยุุดพวก
1. นายเทพพิทักษ์    อ่ำบุญ
2. นายเฉลียว    พุกสอน
4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฎิพัทธ์    กลัดอยู่
2. เด็กชายกุลณัฏ    ประวาลปัทมกุล
1. นายทรงกต    เอี่ยมบัว
5 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    พรมมา
2. เด็กชายพชร    นาคสุข
1. นายสุรพงษ์    มากมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................