งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 000048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดหนองคู สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิระพินญา    พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงวิชุดา    ผลกาย
3. เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วสิงห์
1. นางเกยูร    ชนะบุญ
2. นางสายพันธ์    โอมะคุปต์
2 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงตะวันฉาย    สะพรมห์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์    นิกรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา    ศิริพัฒน์
1. นางกาญจนา    เหลี่ยงตระกูลชัย
2. นางวิภาดา    ชื่นแช่มช้อย
3 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บัวหลาย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์    นุ่มนวล
3. เด็กหญิงศศธร    เพราทองชมพูนุช
1. นางสาวกุลธิดา    ชื่นชม
2. นางวิจิตรา    ชุ่มเงิน
4 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    นูมหันต์
2. เด็กหญิงวิชุดา    เซี๊ยะสกุล
3. เด็กหญิงอฐิติญา    ร้องทรัพย์
1. นางกุลนันทร์    วิงวอน
2. นางวัฒนา    คณโทเงิน
5 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐกานต์    เทศแก้ว
2. เด็กชายอัครพล    พาละพล
3. เด็กหญิงชญานี    แก้วใจ
1. นางสาววรรณนิภา    พันธ์จันทร์ดี
2. นางธนภร    หอมจันทร์
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงรัตน์    บูรพา
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ทองคำ
3. เด็กหญิงมัสธริกา    กันยาบัณฑิต
1. นางศศินา    คีมทอง
7 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกวีวัฒน์    ทำนองงาม
2. เด็กชายรัชพล    จันทร์เดช
3. เด็กชายสุธี    โพธิ์สัมฤทธิ์
1. นางสาววิมล    ชูเชื้อ
8 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก่นสากล
2. เด็กชายกฤษณ    ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงบุญฑิกา    บุญเกิด
1. นางสาวกมลรัตน์    งาเนียม
2. นายสมศักดิ์    นามเกิด
9 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    ผมงาม
2. เด็กหญิงธันยานุช    จันแก้ว
3. เด็กหญิงอภินันท์    คำหวาน
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางภาราดา    สวัสดี
10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนริสรา    นาคนวม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    ทองบาง
3. เด็กหญิงดวงพร    จินดามัง
1. นางงามพริ้ง    ภุมรินทร์
2. นางอำพัน    สายวาริน
11 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    หนูย้อย
2. เด็กหญิงสุพิชญา    มิตรจิตร
3. เด็กหญิงนิตย์รดี    เสมพงษ์
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
2. นางสาวศศิณัฎฐ์    จันทร์เสือ
12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเชณุรัตน์    บุตรอ่อน
2. เด็กหญิงวิลาสินี    คำถา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    สมสาร
1. นางวิยะดา    จงสวัสดิ์
13 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1
14 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธันวา    การะเกษ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    มะลิพวง
3. เด็กหญิงอัญชลี    อินกระวี
1. นางวรนันท์    หอมละม้าย
2. นางสมพิศ    จิตทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................