งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 000047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมภพ    ข้อกิ่ง
2. เด็กชายเทพมงคล    สอนเข็ม
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุวัจ    ดิษฐ์พันธุ์
2. เด็กหญิงอรุณี    หอทับทิม
1. นางวิไลวรรณ    ขุนจรูญ
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนิรุจ    จั่นรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    บุตรธิล้ำ
1. นายนิวัฒน์    เหมือนเพชร์
4 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    เสนาะพิณ
2. เด็กหญิงจาตุพร    แขกสะอาด
1. นางสาวศิริพร    กอนวงศ์
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมณฑิตา    จันที
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    กิ่งโพธิ์
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
6 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุริยา    ประหา
2. เด็กชายวรวุฒิ    ต้อนรับ
1. นางจุรีรัตน์    ทองพานิช
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไอรดา    รวมผล
2. เด็กชายชาติธงชัย    มงคลธรรม
1. นางรุจิรา    พานิช
8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    บุญธรรม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พ่วงเจริญ
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
2. นางสวาท    บุญเพชร
9 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    หนูคำเชื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    เฮงประดิษฐ์
1. นางวรางค์ภรณ์    เนื่องจากอวน
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจตุพล    จึงมีสุข
2. เด็กหญิงเสาวภา    กันอ่วม
1. นางเพชรรัตน์    วลัย
11 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    สนธิ
2. เด็กชายอนุชา    ปานดำ
1. นางสาวสายหยุด    แก้วสว่าง
12 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    คงเจริญ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปัตแวว
1. นางบุญฉลอง    กระตุดเงิน
13 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ตั้งพานิช
2. เด็กหญิงสุวิภา    มากเสมอ
1. นางกานดา    พูลอำไภย์
2. นางสาวศุภรัตน์    หรรษภิญโญ
14 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ภู่พวง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์    มาตลาด
1. นางชฎากานต์    เจริญอินทร์
2. นางอมรรัตน์    อิงคนินันท์
15 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    สุทธิประเสริฐ
2. เด็กชายศรณรงค์    สีสา
1. นางอัจฉรา    แก้วพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................