งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 000046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิสรา    ปั้นสีทอง
2. เด็กหญิงวาลิณี    หงษ์เปล่ง
1. นางสำรวย    แท่นสูงเนิน
2. นางลำดวน    พงษ์ประยูร
2 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงมาธวี    คุ้มสุภา
1. นางพรรณี    อรุณรัตน์
2. นางสุภััชชา    ทองโต
3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปัตตะแวว
2. เด็กหญิงอารีญา    แสงม่วง
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
4 โรงเรียนวัดท้ายลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรภัทร    คล้ายพงษ์
2. เด็กหญิงขวัญนภา    โพธิ์มณี
1. นางมยุรี    กระต่ายจันทร์
5 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภา    แก้วแสงทอง
2. เด็กหญิงกัณฑิชา    มาแสวง
1. นางศศิวิมล    ครองกิจการ
6 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนรีรัตน์    แจ่มใส
2. เด็กหญิงณภัทร    โตรุ่งเรืองยศ
1. นางสุจิตรา    บุญโพธิ์
7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    จุลมณี
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์    ขำกล่ำ
1. นายนิวัฒน์    เหมือนเพชร์
8 โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤตพร    พิพัฒน์
2. เด็กหญิงโสรยา    ดวงตะกั่ว
1. นางสมใจ    ตาระกา
9 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    บัวขม
2. เด็กชายสหัสวรรษ    ทับทรวง
1. นางกุลริศา    นิ่มงามศรี
10 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรถวุฒิ    โพธิ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงอภิสรา    ตลับนาค
1. นางกัลยา    พากเพียร
11 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    แสงอนุเคราะห์
2. เด็กชายกฤษฎิภัทร    กล่อมวงศ์
1. นายอร่าม    สุนานันท์
2. นางจารี    พาณิชย์กุล
12 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงชนิดา    พรหมรักษ์
1. นางทิพรัตน์    สอนทวี
13 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    เพช็รรัตน์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    พลายชุมพล
1. นางสาวพรสวรรค์    บุญหนุน
14 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หมู่หาญ
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ    เพิ่มเพ็ชร์
1. นางธนนันท์    ถนอมวงศ์
15 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    นะวะเศียร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    เชื้อดี
1. นางเสาวลักษณ์    จิโรจน์วงศ์
16 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เพ็งศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา    วีระกังวานกุล
1. นางวราภรณ์    คชอัมพล
17 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    นะวะเศียร
2. เด็กหญิงพีรดา    บุญยะพรรค
1. นางสาวผกาวรรณ    เอกวัฒน์
18 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จันทา
2. เด็กหญิงชามาวัณณ์    บัวเทศ
1. นางสาวนันท์นภัส    เนียมทอง
19 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนราธิป    สอนชี
2. เด็กหญิงศันศนีย์    โกมลมาล
1. นางสาวพรพรรณ    โพธิ์แก้ว
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวารุตตา    ลาวเกษม
2. เด็กหญิงกชกร    กระแสบัว
1. นางประภาพรรณ    จันทร์วิเศษ
2. นายก่อเกียรติ    พุฒหอม
21 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรารีย์    เพ็งรอด
2. เด็กหญิงรัตนาวดี    บุญอ้อย
1. นางสาวศรีพร    คุ้มพร้อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................