งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 000041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ดวงจอมดี
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายทศพล    ราชนิยม
1. นางวรารัตน์    พุทธศิริ
3 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    พิลา
1. นางรัตนาวดี    สว่างเรือง
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ์    กัณจนา
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผุสฌา    ม่วงกูล
1. นางพัชรีย์    คงมั่น
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัฐศมล    รอดหงษ์ทอง
1. นางจินตนา    แย้มยิ้ม
7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติวดา    สุขสวัสดิ์
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    แสงธูป
1. นางวรางค์ภรณ์    เนื่องจากอวน
9 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวปานลิน    จันทร
1. นางสาวสายหยุด    แก้วสว่าง
10 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    เหลาลาภะ
1. นางกานดา    พูลอำไภย์
11 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิภา    พวงทับ
1. นางสมเกียรติ    ทองสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................