งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 000004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรกนก    เอี่ยมอุบล
2. เด็กหญิงแสงดาว    ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุมิตรา    กลมประเสริฐ
1. นางสาวมาเรียม    พานอังกาบ
2. นางจารุวรรณ    กล่ำกลิ่น
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิศา    เทียนดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ยอดประสาท
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    แสงจุ้ยวงษ์
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
2. นางสาวศศิณัฎฐ์    จันทร์เสือ
3 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันจิรา    ช่างทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ทองขันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ดำขำ
1. นายวีระ    ไพรวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................