งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000394
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษบา    ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงยุพิน    จันทรหัส
1. นายบรรพต    ปลื้มอารมณ์
2. นายสมชาย    สัพโส
2 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิณี    วัตโต
2. เด็กหญิงพัชรพร    ดอกสันเทียะ
1. นางภาวิณี    มีคุณ
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภามาศ    นามวงษ์
2. เด็กหญิงรจนาถ    มาอินทร์
1. นางสาวพนมวัลย์    จันทรพินิจ
2. นางฉวีวรรณ    บุญเนตร
4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เชื้อท้าว
2. เด็กชายศิรภพ    ช่องกลาง
1. นางสุดสาคร    ฉายเนตร
5 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มั่นเจริญ
2. เด็กชายพณารักณ์    ทับลอย
1. นายเฉลิมพล    เหมือนพลอย
6 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เครือทัต
2. เด็กหญิงกนกพร    กลิ่นดอกแก้ว
1. นายวิน    พุ่มลำเจียก
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    สิงห์งาม
2. เด็กหญิงสุนิสา    เย้ยโพธิ์
1. นางสาวกนกวรรณ    เย็นแจ้ง
8 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปกายมาศ    เเสงสว่าง
2. เด็กชายชัยฤทธิ์    อุเบกขจิตร
1. นางพิศมัย    เพ็งอินทร์
9 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    จันทร์เเปงเงิน
2. เด็กหญิงเฟื่องฟู    ปัจจัยยา
1. นางธนาภรณ์    รักษ์มณี
2. นางบังอร    จันทร์สุเทพ
10 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิรุช    เคจันทึก
2. เด็กชายศราวุฒิ    ฝักบัว
1. นางนิรัตยา    นิคมเวทย์
2. นายเฉลียว    พุกสอน
11 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดาพร    แก้วดอนหัน
2. เด็กหญิงดารารัตน์    สังข์สินธ์
1. นายเอกดิน    นุ่มดี
2. นางมณีรัตน์    นุ่มดี
12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บุญล้ำ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    โตเสวก
1. นายุสุชิน    แสวงสุข
13 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรีสุดา    บุตรจู
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ทองนิ่ม
1. นายสงบ    จันทร
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    คำปัญญา
2. เด็กชายสุทธิราช    แก้วใส
1. นายบุญส่ง    ศรีแสงอ่อน
2. นางสาวอมราพร    อิงคนินันท์
15 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุชจรี    สีก่ำ
2. เด็กหญิงนรีกานต์    ขยันควร
1. นายธวัชชัย    เริงเกษตรกิจ
16 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงประภัชทราย    แท่นศิลา
2. เด็กหญิงทิพวัลย์    แสงกุล
1. นายสมาน    อำลา
2. นายทักศิล    ศรีสุคนธมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................