งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000392
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรา    ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส    ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา    ปิ่นสุวรรณ
1. นางอาริษา    ช่วยบุญ
2. นางสาวทองประชิด    ชินบุตร
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    อินทรีย์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์    ใยเจริญ
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์    ติดต่อ
1. นางนิรัตยา    นิคมเวทย์
2. นางกุหลาบ    มากมี
3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสมพร    พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงพรณภา    ตุ้มเที่ยง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทองสัมฤทธิ์
1. นายสงบ    จันทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................