งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000391
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิรมล    โสภณอัมพรศรี
2. เด็กหญิงธีรนุช    ข้อกิ่ง
3. เด็กหญิงสุพัชชา    ชาติวงค์
1. นางสาวทองประชิด    ชินบุตร
2. นางปราณี    ธีรพรวงษ์งามดี
2 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพ้นภัย    น้อยศิริ
2. เด็กชายธนดล    สวัสดิ์
3. เด็กชายณัฏฐวรรธน์    นุตพันธุ์
1. นายวีระชัย    เปลี่ยนสกุล
3 โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจารุมน    จุอุบล
2. เด็กหญิงวริศรา    ป่ากว้าง
3. เด็กหญิงสารภี    อุไรพันธุ์
1. นางพัฒนา    ศุกลรัตน์
2. นางสุนทร    สุขเกษม
4 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงจิติญาภา    พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์    จูจวง
1. นางจุรีรัตน์    จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์    สุขเกษม
5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวนภา    นาเมือง
2. เด็กหญิงเกวรินทร์    แท่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงลัดดา    ป้อมเชียงพัง
1. นางนิรัตยา    นิคมเวทย์
2. นางกุหลาบ    มากมี
6 โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ภู่ทับทิม
2. เด็กหญิงพีรดา    คงไทย
3. เด็กหญิงภรภัทร    แจ่มวงษ์
1. นางบุญสม    ซุ่นสั้น
7 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอังคณา    พิมมิวาส
2. เด็กหญิงนัทชนันท์    วงษ์บุตรรอด
3. เด็กหญิงนัทยา    ทัพมงคล
1. นางวงเดือน    ดวงศิริ
2. นางนุชนิตย์    เผ่าเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................