งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ม.1-ม.6 000390
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปภัสรา    แก่นเงิน
2. เด็กหญิงสุธิดา    หอมหวาน
3. เด็กหญิงทิวาพร    คุณคำ
4. เด็กหญิงวันวิสา    สมพงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงปิยะดา    หอมหวาน
6. เด็กหญิงนิรวรรณ    บุญตา
7. เด็กหญิงกัลนิกา    ดุขุนทด
8. เด็กหญิงพัชรี    พวงพันธ์
9. เด็กหญิงอุไรลักษณ์    แสนอภัย
10. เด็กหญิงวนิดา    งามขำ
11. เด็กหญิงณัฐมล    พะนาน
12. เด็กหญิงกัณฑริกา    ประภาสิโนบล
13. เด็กหญิงพรรณปพร    ปานเนียม
14. เด็กหญิงศศิธร    สอนสุภาพ
15. เด็กหญิงบุษยรัตน์    กองเงิน
1. นายบรรพต    ปลื้มอารมณ์
2. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
3. นางสาวกฤติยาณี    อนุรักษ์
4. นางกาญจนา    กลั่นเชื้อ
2 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรุ่งนภาพร    ลาศา
2. เด็กชายกิตติ    พงสปิน
3. เด็กหญิงดวงดาว    ทุมมา
4. เด็กหญิงสิรินทรา    มูลเอก
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    หนูนิล
6. เด็กหญิงอัชรี    โพธิ์กระสังข์
7. เด็กหญิงจีระนันท์    พรมลอย
8. เด็กหญิงดวงใจ    พานทอง
9. เด็กชายอนุพงศื    สันกลาง
10. เด็กชายพิทยา    แสงสว่าง
11. เด็กชายศักดา    พิลา
12. เด็กหญิงจันทรรัตน์    เหล่ามะโฮง
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดงเย็น
14. เด็กชายไชยา    หนองเลา
15. เด็กชายจักรกริช    มงคลพัด
1. นายกฤษฎา    ทองโต
2. นางธาริณี    เคียนทอง
3. นางสุรพร    จุฑาเกตุ
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายไตรณรงค์    แย้มอุบล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    นิทติโย
3. เด็กชายพันธกานต์    จิ๋วสุข
4. เด็กชายมงคล    จันสอน
5. เด็กชายธงชัย    กองพรม
6. เด็กชายเฉลิมชัย    เอี่ยมประเสริฐ
7. เด็กหญิงสุธิสา    ศรีมงคล
8. เด็กหญิงยุวนุช    จันทะคุ่ย
9. เด็กหญิงธีรนุช    ชื่นชมบุญ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ตุลาทอง
11. เด็กหญิงพรรณิดา    มาคิน
12. เด็กหญิงกนกพร    โสภาพ
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    โหติ่ง
14. เด็กหญิงจิติมา    นารา
15. เด็กหญิงประกายแก้ว    การะพัฒน์
1. นางพัชรีวรรณ    หาญสืบศิลป์สุข
2. นางอารีย์    ทองไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................