งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ป.1-ป.6 000389
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์    เสาร์วงษ์
2. เด็กชายผดุงเดช    คล้ายพวก
3. เด็กชายยุทธพิชัย    ทับทิมทอง
4. เด็กชายประดิษฐ์    น้ำนวน
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แดงทอง
6. เด็กหญิงวรางคณา    เสือเงิน
7. เด็กชายสุทธิพร    นักลำ
8. เด็กหญิงสิริยุพา    ชาติสุวรรณ์
9. เด็กหญิงมาธวี    คุ้มสุภา
10. เด็กหญิงยุพา    ภักดี
11. เด็กหญิงพรนิภา    ชัยโคตร
12. เด็กหญิงณัฐฌา    ตางาม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กระกอบทอง
14. เด็กหญิงสรินยา    คุ้มสุภา
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ปะสังขินี
1. นางนิตยา    ริมสีม่วง
2. นายสุรัช    พิมพาภรณ์
3. นางสุภััชชา    ทองโต
4. นางงามตา    ระมั่งทอง
2 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิดา    ตุ้มหอม
2. เด็กหญิงวิรัญญา    แก้วทอง
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์    คตอยู่
4. เด็กหญิงสัจจพร    บุตรศรี
5. เด็กหญิงทิพยรัตน์    สีทาจันทร์
6. เด็กชายชนสรณ์    กระตุดเงิน
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จูมี
8. เด็กหญิงเนตรดาว    เงินพันธ์
9. เด็กหญิงวรรณดา    พรมศรี
10. เด็กหญิงสุจิตรา    เอสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุพัตรา    เสี้ยมีแรง
12. เด็กหญิงอรนภา    เบาบาง
13. เด็กหญิงนันทวัน    กระตุดเงิน
14. เด็กหญิงสุพรรษา    อาทิตย์เที่ยง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทวีสิน
1. นางสาวนิภาวรรณ    ดวงจิตร์
2. นางกอบกาญจน์    ธนโสภณศิริ
3. นางบุญทริกา    พลสีดา
4. นางชัชสรัญ    อิ่มปรีชาวงศ์
3 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    วงษ์ทองดี
2. เด็กหญิงชลธิชา    แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงคันธารัตน์    หมายเกื้อ
4. เด็กหญิงนภาพร    งามพันธ์
5. เด็กหญิงวาสนา    จำปา
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    งามพันธ์
7. เด็กหญิงกาญจนา    แมลงเม่า
8. เด็กหญิงกาญจนา    ศาลา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    หมั่นมี
10. เด็กหญิงอริษา    เพลา
11. เด็กหญิงอสมาภรณ์    อุดมรัตนมงคล
12. เด็กหญิงจรรยารัตน์    พาลอุ่น
13. เด็กหญิงแพรตะวัน    สุขเจริญ
14. เด็กหญิงทยิดา    บุญใจ
15. เด็กหญิงชลธิชา    แบบพิมาย
1. นายสงเคราะห์    ศรีจันทร์
2. นางสุพรทิพย์    ตันติวัฒน์
3. นางบุปผา    มูลละ
4. นางปัญญ์ชลี    คำสอน
4 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    ลิมกาญจนาภา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เฉลยวงษ์
3. เด็กหญิงปวีณา    พิศประเทือง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    อำไพ
5. เด็กชายพีรวัตน์    โอชา
6. เด็กหญิงจิตราพร    บรรทัดจัทร์
7. เด็กหญิงจิรัชญา    กองญาณ
8. เด็กชายธีรพล    อินชินา
9. เด็กหญิงปนัดดา    โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงธัญพร    นิลกระจ่าง
11. เด็กหญิงกัลญากร    อินประยงค์
12. เด็กหญิงเปรมยุดา    เลิศญานันท์
13. เด็กหญิงชมพูนุช    ปานถม
14. เด็กหญิงสุพิชา    พานทอง
15. เด็กหญิงสมิตรานันท์    มูลจันทร์
1. นางสารินี    การะยะ
2. นางณัชยา    ศัทธาชีพ
5 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เกิดท้วม
2. เด็กหญิงรังศิยา    ศรีเอี่ยม
3. เด็กหญิงอุษา    อร่ามชัย
4. เด็กหญิงฐิติมา    ชัยศรี
5. เด็กหญิงอภิสรา    พาเงิน
6. เด็กหญิงโยธกาน    แก้วทรัพย์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    เหมือนกูล
8. เด็กหญิงพรทิพย์    มูลมณี
9. เด็กหญิงพิมพิกา    คำแย้ม
10. เด็กหญิงดลิศณีย์    วันแตง
11. เด็กหญิงพิมลรัตน์    จันทรอักษร
12. เด็กหญิงรักษณาลี    ประสพธรรม
13. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีเอี่ยม
14. เด็กหญิงวนาลี    สานันท์
15. เด็กหญิงวรรณา    อัยรดา
1. นางอัมพร    สุขโข
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกิติญา    สุภักดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เหลือใหล
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    แหยมทิพย์
4. เด็กหญิงณัชชามน    ช้างจวง
5. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์    ผลเวช
6. เด็กหญิงภัทรพร    ผอบทอง
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปัสสา
8. เด็กหญิงสิริรัตน์    แสงซื่อ
9. เด็กหญิงฉัตราพร    ศรีสุวรรณ
10. เด็กหญิงนภาพร    จันทร์เทาว์
11. เด็กหญิงนุชนาฎ    ใจสอาด
12. เด็กหญิงกนกวรรณ    กองลำเจียก
13. เด็กหญิงนิรมล    โพธิศิริ
14. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    นาอ่าง
15. เด็กหญิงแพรวพิมล    ผิวผ่อง
1. นางสุวารี    ตุ่มแก้ว
2. นางสุพัตรา    พนมมาศ
3. นางสาวขนิษฐา    วทัญญู
4. นางเบญจวรรณ    ดวงสีทา
7 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอริษา    ดาทอง
2. เด็กหญิงสุรธิดา    ริ้วแพร
3. เด็กหญิงเพ็ญเพชร    เปลี่ยนทอง
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร    หนูนิล
5. เด็กหญิงณัฐกุล    ชื่นแช่ม
6. เด็กหญิงวนิดา    สายทอง
7. เด็กหญิงธีรดา    ฉลาดทำ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุญลือลัน
9. เด็กชายอดิเรก    คำสอง
10. เด็กหญิงสานันทินี    ม้วนทอง
11. เด็กหญิงกัลย์สุดา    บุญทะสิน
12. เด็กหญิงกุสุมา    สีดวงดี
13. เด็กหญิงนิรุตติ์    พื้นผา
14. เด็กหญิงขนิษฐา    เฉื่อยฉ่ำ
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์    จูประจญ
1. นายกฤษฎา    ทองโต
2. นายสมเกียรติ    จุฑาเกตุ
8 โรงเรียนวัดดงสวอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปานตะวัน    บุษบา
2. เด็กหญิงปิยะมาศ    สุขทัศน์
3. เด็กหญิงพัชรีย์    มีเชื้อ
4. เด็กหญิงมลฤทา    คุสเดช
5. เด็กหญิงชารินี    นาควารีย์
6. เด็กหญิงธนภรณ์    บัวทอง
7. เด็กหญิงณิชกานต์    ทองแย้ม
8. เด็กหญิงวรพรรณ    โฉมงาม
9. เด็กหญิงนาฎอนงค์    ทองพรหม
10. เด็กหญิงสริตา    ธัญญผล
11. เด็กหญิงปะริชาติ    ธรรมวงษ์
12. เด็กชายสัมฤทธิ์    เรือนชุ่มเชย
13. เด็กหญิงฤทัย    ธรรมวงษ์
14. เด็กหญิงนันทวรรณ    ทัพทวี
15. เด็กชายทวีทรัพย์    จันทร์โท
1. นางมาลัย    จันทร์ศักดิ์
2. นางพรรณี    ศรีธรรมา
3. นางสุวรรณี    เหมทานนท์
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. ลพบุรี เขต 1
10 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    สีวันทา
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงวิภาพร    ระเบียบดี
4. เด็กหญิงวิชญาพร    ธรรมราชา
5. เด็กหญิงจีรณา    ยอดเงิน
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงไออรุณ    อุ่นเสือ
8. เด็กหญิงกชกร    อินธิชิต
9. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชอบธรรม
10. เด็กหญิงธนาภรณ์    สงวนญาติ
11. เด็กหญิงอารียา    กำเนินสิงห์
12. เด็กหญิงอารยา    สังข์ทองหลาง
13. เด็กหญิงอรวรา    ยาภัย
14. เด็กหญิงรวิวรรณ    นาไชยเวช
15. เด็กหญิงอรวี    มาศรี
1. นายบุญสม    อรุณรักษ์
2. นางรัตนาภรณ์    ศรีดี
3. นางณัฐชญา    เฉลิมสุข
4. นางกองแก้ว    สุนาวงษ์
11 โรงเรียนวัดดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษดา    เชียงนา
2. เด็กชายสิทธิชัย    ฉิมสุนทร
3. เด็กชายพรมแดน    อาจเลี้ยง
4. เด็กชายนันธพงศ์    โชคประกอบกิจ
5. เด็กชายเอกวิน    คำทอง
6. เด็กหญิงวรัญญา    เนตรสว่าง
7. เด็กหญิงฃลธิดา    ก่ำวงษ์
8. เด็กหญิงรุจิรา    โพปัด
9. เด็กหญิงพรชิตา    เทียมสวรรค์
10. เด็กหญิงฐิิติภรณ์    ม่วงทอง
11. เด็กหญิงทิพวรรณ    คำทอง
12. เด็กหญิงนภัสภรณ์    สุมานิตย์
13. เด็กหญิงศุทธนุช    หล้าบุตรศรี
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    พวงภู่
15. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ใจเอม
1. นางทัศนีย์    ปรานสุจริต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................