งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ปู่เพี้ยน
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    คงสถาน
1. นางศศิวิมล    ครองกิจกาล
3 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    โกษีย์
1. นางวิไลวรรณ    ขุนจรูญ
4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    รอดพันธ์
1. นางวรารัตน์    พุทธศิริ
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภคพงศ์    เครือกล้วย
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    สุพร
1. นางรุจิรา    พานิช
7 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    บัวสีทอง
1. นางสาวพรพรรณ    โพธิ์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................