งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไพลิน    แตงชุ่ม
1. นางรติพร    ชาลี
2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณดี    ดาวเรือง
1. นางนิชนันท์    รักฉายา
3 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กระกอบทอง
1. นางพรรณี    อรุณรัตน์
4 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภสร    สีนวนผ่อง
1. นายสุรพล    เจริญกิจวัฒนาชัย
5 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    พึ่งอ้น
1. นางเตือนใจ    น้อยดี
6 โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายบูรพา    บางศิริ
1. นางบุษบง    ไวยากรณ์
7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    พานทอง
1. นางวิไลวรรณ์    ทองนาค
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    วัฒนจันทร์
1. นางฐิรพรรณ    คู่เจริญถาวร
9 โรงเรียนวัดยวด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ปานแดง
1. นางนพรัตน์    แก้วเกตุ
10 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสมพิชดา    เทพกอม
1. นางรุ่งจันทร์    จันทร
11 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ชูทิพย์
1. นางจิรพร    งวดชัย
12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกสรา    อินทโชติ
1. นางธนนันท์    ถนอมวงศ์
13 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิธิดา    จักรเพ็ชร
1. นางสาววรรณา    สุ่มทอง
14 โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิดาพัชร์    เจริญพัฒนาธรณ์
1. นางสาวจิตตรา    อุ่นละม้าย
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    เจือทอง
1. นางวิไล    มิ่งทอง
16 โรงเรียนซอย 7 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    กำบังภัย
1. นางสุนันท์    บริหาร
17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ปุ๊ดมาเล
1. นางประไพ    หวังในธรรม
18 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชชา    บุญธรรม
1. นางประภาพรรณ    สุขรอด
19 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหฤทัย    เพ็งขันต์
1. นางพรทิพย์    พงคชาติ
20 โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรทัย    พันธุ์กล้วย
1. นางปราณี    ท้วมทอง
21 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กิ่งกาหลง
1. นางพรรณงาม    จันทวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................