งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    ใบยา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    โพธิ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    กระตุดเงิน
1. นางจินตนา    ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา    เตียประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวี    ทองแก้ว
2. เด็กชายสิทธินันท์    คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    พาภักดี
1. นางสุธีรา    เมตตาไพจิตร
3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวัจนี    ฝูงพิลา
2. เด็กหญิงสุนิษา    คำหวาน
3. เด็กหญิงพรรณภา    วารักษ์ดี
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางปรีญานุช    ศรีวิโชติ
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกกร    ศรีชัยอดิภา
2. เด็กหญิงกนิษฐา    กสิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญา    ประกอบสุข
1. นางนิภาพร    เริงไว
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วสา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ศรีมณฑล
3. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ผลสุก
1. นางสาวมาเรียม    พานอังกาบ
2. นางจารุวรรณ    กล่ำกลิ่น
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    จำเนียรสาร
2. เด็กหญิงบุษกร    วงษ์มณี
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ไชโย
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
2. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
7 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ขุนศรี
2. เด็กชายปณิตา    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง    ฝ้ายไทย
1. นางปราณี    ฤาชา
2. นางมัลลิกา    ประทุมถิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................