งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 000033
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดท้ายลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสวรส    บุญมี
2. เด็กหญิงศุภธิดา    บุญธรรม
3. เด็กหญิงพรไพลิน    คำมีรักษ์
1. นางศรีวิไล    ชิณบุตร
2. นางมยุรี    กระต่ายจันทร์
2 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    บรรเทา
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ปั้นมี
3. เด็กหญิงศิริพร    พรมไทย
1. นางสาวกฤตยา    พูลทอง
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาภาพร    นาทะสันต์
2. เด็กหญิงสายป่าน    ภู่ผกา
3. เด็กหญิงชลธิชา    กลายดี
1. นางปฐมพร    แจ้งแสงทอง
2. นางสาวอรวรรณ    แก้วสวรรค์
4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาพร    บุญคุ้มครอง
2. เด็กหญิงกชรัตน์    เดชจบ
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัลน์    จานไธสงค์
1. นางสาวนภสร    หินทอง
2. นางมยุรี    พรมอ่อน
5 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษบา    แสนงาม
2. เด็กหญิงศศิพร    ปานสอน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    โฉมปาน
1. นางนันทิรา    คำจีน
6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปารมีย์    ใยเสงี่ยม
2. เด็กหญิงเกวริน    ศรีทรงแสง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ลี้สกุล
1. นางจิดาภา    นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์    มากหมู่
7 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ภิบาลพงษ์
3. เด็กหญิงสุนิษา    บุญดา
1. นายสมศักดิ์    นามเกิด
2. นางสาวกมลรัตน์    งาเนียม
8 โรงเรียนวัดบ้านทราย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิดาภรณ์    คงรักษ์
3. เด็กหญิงวริษฐา    เสงี่ยมจิตร
1. นางน้ำทิพย์    ถาดมุข
2. นางรัชนี    จันทบาล
9 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา    หวังเจริญ
2. เด็กหญิงเกวลี    ปราณีต
3. เด็กชายพีรนันท์    ทรัพย์เจียม
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางจิรพร    งวดชัย
10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    โนจ๊ะ
2. เด็กหญิงญาณิดา    วิริยะพันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    ศักดี
1. นางพัชรี    จันทร์โนทัย
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    บัญญัติ
2. เด็กหญิงจิราภา    มณีอินทร์
3. เด็กหญิงพัชรี    หิรัญพงษ์
1. นางวิไล    มิ่งทอง
2. นางงามตา    บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา
12 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    พุทธสุภาพ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    รื่นรวย
3. เด็กหญิงรสา    ยอดสีราวงศ์
1. นางสุทิน    มั่งมี
13 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สิโตทัย
2. เด็กหญิงธนัชพร    ระวิโรจน์
3. เด็กหญิงธารารัตน์    เสาศิริ
1. นางรุ่งระวี    เสือม่วง
14 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    เทศวงษ์
3. เด็กหญิงกชกร    ทับงาม
1. นางนงนุช    ศรีลุวัตร
2. นางจำนงค์    ชูชัยมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................