งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุธิรา    พลูโต
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    อุ่นจิตต์พันธู
1. นางนงลักษณ์    ทับทิมศรี
3 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติพัฒน์    นิเลิศรัมย์
1. นางวิไลวรรณ    ขุนจรูญ
4 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ทัสสะ
1. นายวรรณนพ    ปัตตะแวว
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ยาดำ
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
6 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แย้มเกตุ
1. นางจุรีรัตน์    ทองพานิชย์
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรณกร    สนธิชัย
1. นางรุจิรา    พานิช
8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    รุ่งแจ้ง
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญา    แก้วกระจ่าง
1. นางสาวทิพวรรณ    ชมภูพันธุ์
10 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    มีชอบธรรม
1. นางวรางค์ภรณ์    เนื่องจากอวน
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยุพน    นุ่มอุปถัมป์
1. นางเพชรรัตน์    วลัย
12 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    สมณะ
1. นางสาวสายหยุด    แก้วสว่าง
13 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    เมรุทอง
1. นางบุญฉลอง    กระตุดเงิน
14 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    โพธิ์ทอง
1. นางกานดา    พูลอำไภย์
15 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิตา    เอกฐิน
1. นางอัจฉรา    แก้วพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................