งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.4-ป.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวร    สายทอง
1. นางรติพร    ชาลี
2 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรนิภา    ชัยโคตร
1. นางพรรณี    อรุณรัตน์
3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    เย็นระยับ
1. นางมนันยา    สืบส่ง
4 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    วสุวัต
1. นางสาวเบญจรัตน์    รักฉ่ำพงษ์
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณกมล    เกตุแก้ว
1. นางปวีณา    บุญเผือก
6 โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจินตนา    กลิ่นกลั่น
1. นางสมคิด    ปัญญาแหลม
7 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงคติยา    เคนแผง
1. นางสมคิด    อยู่ยิ่ง
8 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    โคกเทียน
1. นางกัลยา    พากเพียร
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นจุฑา    ชุ่มยิ้ม
1. นางฐิรพรรณ    คู่เจริญถาวร
10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ชอบเพื่อน
1. นางทิพรัตน์    สอนทวี
11 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอธิชา    เริงอาจ
1. นางสาวพรสวรรค์    บุญหนุน
12 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภาวดี    กองเมือง
1. นางทองใบ    สุขเกษม
13 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรมิดา    หม่องเขียว
1. นางกัญรัตน์    สลุงอยู่
14 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลักษิกา    ปราบทอง
1. นางธนนันท์    ถนอมวงศ์
15 โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัณรสรณ์    กันเขียน
1. นางสาวจิตตรา    อุ่นละม้าย
16 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คำมูล
1. นางไขแสง    วงษ์นิ่ม
17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    แก้วมาเมือง
1. นางพรรณิภา    ศรีพระจันทร์
18 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    อุทปา
1. นางบุญฉลอง    กระตุดเงิน
19 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนริสรา    ชื่นชอบ
1. นางสาวพรพรรณ    โพธิ์แก้ว
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฐาลักษณ์    ร่มจำปา
1. นางประภาพรรณ    จันทร์วิเศษ
21 โรงเรียนวัดสำราญ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัฐศิการ    สิงห์เถื่อน
1. นางพจน์นรินทร์    แสงอิ่ม
22 โรงเรียนวัดข่อยกลาง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทัดด่วัน    อภัยพัฒน์
1. นายมนตรี    แสงเดือน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................