งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 000003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ขำรอด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อยู่ดี
3. เด็กหญิงชลธิชา    คลองแห้ง
1. นางรติมา    มีสันทัด
2 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุรชัย    แสงแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย    สิงห์เหาะ
3. เด็กชายลิปปกร    เหมมินทร์
1. นางพจนา    คำเพิ่ม
2. นายเกษม    นิ่มสะอาด
3 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอธิชา    ลับไพรี
2. เด็กชายสราวุธ    พานทอง
3. เด็กชายโชคอนันต์    ไชยโชติ
1. จ.ส.อ.กำพล    สุทราเดชอังกูร
2. นางธนภร    หอมจันทร์
4 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสินจัย    ใจตรง
2. เด็กชายจักรพงษ์    หินกอง
3. เด็กชายไอยรา    อาเดช
1. นางสาววิมล    ชูเชื้อ
5 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัฑนาพร    กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    หอมขจร
3. เด็กหญิงศิริภา    บุญเรือง
1. นางฐิติรัตน์    พิมพ์ทนต์
2. นางสิริปภา    อิ่มจันทึก
6 โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    น่วมนุ่ม
2. เด็กชายอรรถพล    พืชงาม
3. เด็กหญิงเครือมาศ    นามเดช
1. นางสุกัญญา    ทรงประไพ
7 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    กุษา
2. เด็กหญิงสาวิตรี    กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงอลิษา    แสนปัญญา
1. นางศุรภา    ดำรงค์เผ่า
2. นางพเยาว์    ช่วยเมือง
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภชัย    บุญโย
2. เด็กหญิงนิตยา    ป้องปลา
3. เด็กชายอรรถพรรณ    รุ่งสว่าง
1. นางลำใย    ทองประไพ
2. นางสาวศศิกานต์    พัฒน์งาม
9 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    โพธิ์พัฒน์
2. เด็กหญิงบุญรักษ์    คำรอด
3. เด็กหญิงสุวนันท์    ทองขันธ์
1. นางอารี    ดวงแก้ว
10 โรงเรียนวัดข่อยกลาง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    ทินสกุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    เดชแทน
3. เด็กชายณัฐพงษ์    นาคนิยม
1. นายพิสนธิ์    ยวงนาค
11 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    ศาลาแดง
2. เด็กชายชยุตพงศ์    อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    ยุ่นสมาน
1. นางนงนุช    ศรีลุวัตร
2. นางอุดม    ม่วงจีน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................