งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 000029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาธิป    นาครักษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    พวกอิ่ม
1. นางสาวนิตยารัตน์    จันโทกุล
2 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติพันธ์    ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ปัตตาโน
1. นางบังอร    จันทร์สุเทพ
3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    เกิดปั้น
2. เด็กหญิงสุวิมล    ปั้นทอง
1. นางปาลิน    วงษ์แหวน
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชุติสรณ์    บึ้งสลุง
2. เด็กหญิงรัชนก    พรมมา
1. นางชญามน    บุญประสิทธิ์
5 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรวิทย์    ฤทธิฤทัยวัน
2. เด็กชายอภิรักษ์    ชัยโยธา
1. นายสุรพงษ์    มากมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................