งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 000028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเฉลิม    บุญธรรม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    นนท์คำจันทร์
1. นายชาญ    ชาลี
2. นางรติพร    ชาลี
2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    สละชีพ
2. เด็กหญิงธนรัตน์    พูดคล่อง
1. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์    นวนเทศ
2. นางมยุรี    พรมอ่อน
3 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    ภาคบัว
2. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีรักษา
1. นายนำทรัพย์    ประสงค์
2. นางสาวนิสา    สินเจริญ
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจรัญญา    ปราบทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรา    จันทร์ทนดำ
1. นางสาวนิตยารัตน์    จันโทกุล
5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาคินทร์    ชุ่มวิจารณ์
2. เด็กชายชวลิต    งามเลิศ
1. นายจำแลง    อินศร
2. นายณัฐพล    ช่างประดิษฐ์
6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายยศวัฒน์    วงศ์นพเศรษฐ
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ทองประไพ
1. นายอารัทธิ์    เอี่ยมประภาศ
2. นางสาวสงกรานต์    กันอุปัทว์
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    ทาวะรัมย์
2. เด็กหญิงพิชญาดา    ทรัพย์สวัสดิ์
1. นางชญามน    บุญประสิทธิ์
8 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สาทสมบูรณ์
2. เด็กชายคมสันต์    ทองครุธ
1. นายสุรพงษ์    มากมี
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิเชษพงษ์    โฆษสงวน
2. เด็กหญิงนัฐมล    สันติพันธ์
1. นางชุลีพร    ไกลทุกข์ร้าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................