งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 000027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษบา    ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงปิยมาศ    คุ้มเขต
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ต้องเชื้อ
1. นางสาวกฤติยาณี    อนุรักษ์
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชไมพร    สุขเกิด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสงชาลี
3. เด็กหญิงนันทนา    พัดยนต์
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางนิรัตยา    นิคมเวทย์
3 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพรณ์    ประหยัดทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภาพร    บุญเทียม
3. เด็กหญิงปราริฉัตร    หวานฉ่ำ
1. นางพรรณพิไลย    การะยะ
4 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    น้อยบุตดี
2. เด็กหญิงดอกแก้ว    เพิดขุนทด
3. เด็กหญิงภนิดา    สุระขัน
1. นางสมสุข    คล่องสั่งสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................