งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 000026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงดลนภา    วิทยา
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เที่ยงธรรม
1. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
2. นายบุญส่ง    เรืองซ้อน
2 โรงเรียนวัดทองคุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอสมา    เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงมิลลดา    หลานวงษ์
1. นางสาวอุไร    สุดแสวง
3 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา    สิงห์ดี
2. เด็กหญิงนัทธพงษ์    ฤทธิ์กำลัง
3. เด็กหญิงสุนิสา    เจือจันทร์
1. นางสาวกุลธิดา    ชื่นชม
2. นางวิจิตรา    ชุ่มเงิน
4 โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทักษิณา    ตากรวด
2. เด็กชายจักรพันธ์    ใจแก้ว
3. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์    บุษบา
1. นางมยุรี    โตอ้น
5 โรงเรียนวัดบางกะพี้ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชนะ    รักอ่อน
2. เด็กหญิงเรืองพิลาศ    อินม่วง
3. เด็กหญิงสาธิดา    นาปา
1. นางนพนันต์    ปานวงษ์
2. นายวินิพล    ทาชาติ
6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชิษณุชา    โคกสลุง
2. เด็กหญิงชุติมา    ทองมาเต็ม
3. เด็กหญิงปริศนา    อ่อนน้อม
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิพร    มาพุ่ม
2. เด็กหญิงมิ่งกมล    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภัทรภร    พูคงคา
1. นางอัจฉรา    ดุสรักษ์
2. นางสาวสุภาวนา    ขุนลาด
8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิติยา    ภิญโญ
2. เด็กหญิงวราพร    ทั่งทอง
3. เด็กหญิงอนิสา    เจริญสุข
1. นางบุษบงก์    ไม้ดัดพันธ์
9 โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมลวิภา    กาฬสิน
2. เด็กหญิงชลดา    เกตุหนู
3. เด็กหญิงณิชากร    สิงหฬ
1. นางเบ็ญจมาศ    เติมแก้ว
10 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ทองย้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    มะลิ
1. นางวิภาวดี    ม่วงเกษม
11 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    พิมสารี
2. เด็กหญิงปนิตา    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร    ศรีสังข์งาม
1. นางเย็นจิตร์    มาตจรัสเพชร
12 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์    ปาศรีวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    กองบุญมา
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ตาเกิด
1. นางสมสุข    คล่องสั่งสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................