งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 000243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์วงศ์
2. เด็กชายกรบัณฑิต    อยู่โภชนา
3. เด็กชายเขมทัต    สุขรอด
1. นางพรสวรรค์    ชมเกตุแก้ว
2. นางสุนารี    ฤกษ์พิชัย
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชลธาร    ทัพจันทร์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โพธิสด
3. เด็กชายชิณวัฒน์    โฉมยา
1. นายชำนาญ    จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์    วิทยานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................