งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 000023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุทาทิพย์    สายศรี
2. เด็กชายธีระเดช    ประวะโข
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผิวสายดำ
1. นายสมชาย    สัพโส
2. นายบุญส่ง    เรืองซ้อน
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวนัสบดี    บัวทอง
2. เด็กชายอภิชาติ    เลี่ยมขาว
3. เด็กชายศุภชัย    โพธิ์บัว
1. นางจินตนา    ประเสริฐศรี
2. นางจารุวรรณ    นาคประดิษฐ์
3 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ราชบัณฑิต
2. เด็กหญิงวรดา    การสมเกตุ
3. เด็กหญิงสุธิดา    ทิพย์อักษร
1. นางทรรศมล    ทองดี
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายทินภัทร    นำแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยากร    คงบัว
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    บัวหอม
1. นางสาววรรณา    เจริญสุข
5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โมคมะเลิง
2. เด็กชายวิศรุต    คำป้อง
3. เด็กหญิงปัญญาพร    แก้วกัลยา
1. นางธนาภรณ์    รักษ์มณี
2. นางบังอร    จันทร์สุเทพ
6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเศษฐา    พรมมา
2. เด็กหญิงสุมล    บุตรดา
3. เด็กหญิงบุษยา    คลี่แป้ง
1. นางจารุวรรณ    กล่ำกลิ่น
2. นางสาวมาเรียม    พานอังกาบ
7 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเมตตา    ขจรจันทร์
2. เด็กหญิงนิรชา    ฉ่ำชะเอม
3. เด็กหญิงนิสา    ฟักทอง
1. นายประเสริฐ    หลีทองหล่อ
8 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอำนวย    สมพร
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    แสงสิทธิ์
3. เด็กชายพงศกร    บุญส่งกลิ่น
1. นายสุพจน์    นามขันทอง
9 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุนทรโชค
2. เด็กหญิงคนึงนิจ    ใบเอี่ยม
3. เด็กชายลิขิต    ศรีลากุล
1. นางพรรณพิไลย    การะยะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................