งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 000021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทธิชัย    ปพัฒน์เมธิน
2. เด็กชายนิธิกร    สีดา
1. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2. นายณรงค์กร    พฤศจันทร์
2 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินทรา    บุตรดี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    บุตรดี
1. นายณัฏฐ์พัชร์    วิเศษพานิช
2. นางสาวเปรมวดี    คชพิมพ์
3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรทัย    ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    จิตร์เหลี่ยม
1. นางสาวนิตยารัตน์    จันโทกุล
4 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    เสมาทอง
2. เด็กหญิงจิรวดี    ราคลี
1. นางบังอร    จันทร์สุเทพ
5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพพล    อาจป้อง
2. เด็กชายอรรฆพร    กะตุดเงิน
1. นายเทพพิทักษ์    อ่ำบุญ
2. นายเฉลียว    พุกสอน
6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายดำรงณ์ชัย    เรืองรินทร์
2. เด็กชายคงกะพัน    จันทะอักษร
1. นางจารุวรรณ    กล่ำกลิ่น
2. นายสรวุฒิ    บุญเพชร
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    ประทุมมา
2. เด็กชายณัฐพล    ยอดพงษา
1. นางสาวประภาพร    อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ    เจือทอง
8 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศึกษากิจ
2. เด็กหญิงบรรจง    งามทรัพย์
1. นางปาลิน    วงษ์แหวน
9 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรสุพร    พรหมบุตร
2. เด็กชายประดิษฐ์    เต่าทอง
1. นายสุรพงษ์    มากมี
10 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวเบญจพร    ผลถวิล
2. เด็กชายวารุต    ท้าววงษา
1. นายเทวัญ    กั้นเขตต์
11 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    จันทะมาตร
2. เด็กชายอิทธิพล    จำนงค์
1. นายดนัย    ทัดแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................