งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 000191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวายุ    เทพนาคิน
2. เด็กชายอาทิตย์    วิทยา
1. นางเพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
2. นางกาญจนา    กลั่นเชื้อ
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    เขียวเฮียว
2. เด็กชายทนุธรรม    เกตุแก้ว
1. นางจารุวรรณ    นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม    น้อยตั้ง
3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิชิต    แหยมทุ้ม
2. เด็กชายเดชาวัต    คงสกุล
1. นางสาวคมคาย    ปาระมี
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัทฐวุธ    บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล    สุมาลัย
1. นายนพรัตน์    ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์    ชมเกตุแก้ว
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิโรจน์    สุขสุภาพ
2. เด็กชายพายุภัสย์    คงสถาน
1. นางรุ่งทิวา    มูลละ
2. นางทองแท้    มณีรุ่ง
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีภัทร    บุญรุ่ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สังข์ศิริ
1. นายชำนาญ    จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์    จำศิลป
7 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายสมพงศ์    เทียมศักดิ์
2. เด็กชายสิงหา    สายทองดี
1. นายปฐมพล    เหมือนเพ็ชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................