งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 000190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    เขียวเฮียว
2. เด็กชายทนุธรรม    เกตุแก้ว
1. นางจารุวรรณ    นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม    น้อยตั้ง
2 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1
3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัทฐวุธ    บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล    สุมาลัย
1. นายนพรัตน์    ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์    ชมเกตุแก้ว
4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอุเทน    หงษ์ทอง
2. เด็กชายนัฐพล    แสงภูเวียง
1. นางรุ่งทิวา    มูลละ
2. นางทองแท้    มณีรุ่ง
5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะณัฐ    คำเทศ
2. เด็กชายโสภณ    จูน้อย
1. นายชำนาญ    จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร    กฤตศิลป์
6 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายสิงหา    สายทองดี
2. นายสราวุฒิ    เจริญศรี
1. นายปฐมพล    เหมือนเพ็ชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................