งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภัทร์    ระวังการณ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    ผลพล
3. เด็กหญิงพรทิพย์    รุ่งโต
1. นายเสงี่ยม    ศรีสวัสดิ์
2. นางลัดดา    กฤษฎากรชัย
2 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณาวิภา    มะยมทอง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณราย    ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาพรรณ    มะยมทอง
1. นางจรีรัตน์    ขุนคงเสถียร
3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    นนทสุข
2. เด็กชายศรวิชัย    อาจขำ
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์    สะอาดเอี่ยม
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางสาวสุพิธ    ศรีจันทรวงศ์
4 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    พรมลอย
2. เด็กหญิงอัชรี    โพธิ์กระสังข์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    หนูนิล
1. นางธาริณี    เคียนทอง
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี    เพ็ชร์ดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    สีวิชัย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    อินอ่อน
1. นางวิยะดา    จงสวัสดิ์
6 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญชีวา    พุ่มหมัน
2. เด็กหญิงศจีพิชญ์    แก้วเมฆ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ชินวงศ์
1. นางพรรณพิไลย    การะยะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................