งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 000018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท้ายลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายโสภณ    ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร    คล้ายพงษ์
3. เด็กหญิงขวัญนภา    โพธิ์มณี
1. นางศรีวิไล    ชิณบุตร
2. นางมยุรี    กระต่ายจันทร์
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงนิศากร    ชินศิริ
3. เด็กหญิงอัญชลี    แก้วแพทย์
1. นางอรวรรณ    แก้วสวรรค์
2. นางจารุวรรณ    นาคประดิษฐ์
3 โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    ผลบุตร
2. เด็กหญิงสโรชา    ธูปงาม
3. เด็กหญิงปนัดดา    ราชรินทร์
1. นางสมรักษ์    เหลี่ยมสกุล
2. นางนพรัตน์    วิทยานันท์
4 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมวดี    ลือกายา
2. เด็กหญิงพิชยาภรณ์    ทับดวง
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เรืองงาม
1. นางวาสนา    ศรีวิเชียร
2. นางจุรีรัตน์    จุ่นเงิน
5 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดาพร    สอนสะติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    สวัสดี
3. เด็กหญิงภิรมณ์ยา    สุวรรณจันทร์
1. นางรัตนา    นวลประเสริฐ
2. นางสวอง    พุกสอน
6 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    พูคงคา
2. เด็กหญิงนุจรินทร์    นันทาพจน์
3. เด็กหญิงปฏิมากร    รอดพระดี
1. นางอัจฉรา    ดุสรักษ์
2. นางสาวจิราวรรณ    เส็งขำ
7 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุชจรี    สอนเชญ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    แตงมีแสง
3. เด็กหญิงสุภัสสร    แซ่แต้
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมพร    รุจิโภชน์
8 โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรเทพ    เออ้วน
2. เด็กหญิงศิริพร    ทรัพย์สุจริต
3. เด็กหญิงณัฐธิกา    ไพสารี
1. นางสุกัญญา    ทรงประไพ
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    บังเกิดผล
2. เด็กหญิงเนตรนภา    ควบคุม
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ศรีเกษม
1. นางวิไล    มิ่งทอง
2. นางประไพ    กันยา
10 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพนิตพร    หมื่นใจ
2. เด็กหญิงแก้วตา    หน่ายทุกข์
3. เด็กหญิงฐิตาพร    สุริย์จามร
1. นางสาววิภาวดี    การะยะ
11 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวรรษ    สร้อยจำปา
2. เด็กชายณภัทรดล    พึ่งงาม
3. เด็กหญิงชฎิลรัตน์    บัวหอม
1. นางสุวรรณี    ปาลวัฒน์
12 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิลันดา    พาลี
2. เด็กหญิงอรนิชา    การะพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา    ศิลารักษ์
1. นางทัศนา    วัฒนกูล
13 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    ผาดจันทึก
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    สุขเทศ
3. เด็กหญิงมุธชดา    ธัมมะรงค์
1. นางปราณี    ฤาชา
2. นางศินีนาฏ    อำลา
14 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    ไกรแก้ว
2. เด็กชายปณวัฒน์    สอาด
3. เด็กชายชลสิทธิ์    ขำมี
1. นางเย็นจิตร์    มาตจรัสเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................