งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    พวงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอมิตา    แก่นเกลี้ยง
3. เด็กหญิงโสธิดา    คำหนองพอก
4. เด็กหญิงลำไพร    คะรารัมย์
5. เด็กชายปัญญา    บุญลา
6. เด็กหญิงทิพวรรณ    นครวงษ์
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    แสนรับศิล
8. เด็กชายฐิติพัฒน์    เนาว์ชัย
9. เด็กหญิงสุทธิดา    บุญลา
10. เด็กหญิงสุกัญญา    สาลี
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
2. นางปราณี    ฉัตรแก้ว
3. นางพรสวรรค์    ทองกู่
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    ขันทอง
2. เด็กหญิงอรอุมา    มีรักษ์
3. เด็กหญิงศิรประภา    บุญมี
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ภู่ผกา
5. เด็กหญิงชุติมา    แก้วพิลา
6. เด็กหญิงวรางคณา    ตาทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีเหนี่ยง
8. เด็กหญิงชุติมดี    ปานพรหม
9. เด็กหญิงพรพิมล    เผ่าละมาน
10. เด็กหญิงกรรณิการ์    มากเสมอ
1. นางเรณู    พันธุ์ฉนวน
2. นางปฐมพร    แจ้งแสงทอง
3. นางวรารัตน์    พุทธศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................