งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    แป้นประเสริฐ
3. เด็กหญิงกนกพร    สีเจือทอง
4. เด็กหญิงกนกพร    แย้มกลิ่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ดาว    ขำพุฒ
6. เด็กหญิงภาวิตา    นนตรี
7. เด็กหญิงอารีญา    โคตรภักดี
8. เด็กหญิงประภาพร    ผดุงสันต์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์    ระวิงทอง
10. เด็กหญิงจิราพร    โหมดวงษ์
1. นางสาววิไลรัตน์    อาวรณ์
2 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    อยู่ยง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    เจริญศรี
4. เด็กหญิงพรกนก    สันป่าแก้ว
5. เด็กหญิงอภิรดา    คำพุฒ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขะวงศ์
7. เด็กหญิงนทีรัตน์    พงษ์นิล
8. เด็กหญิงนลินนิภา    ศรีอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐกมล    วิเชียร
10. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองพริก
1. นางอุษณีย์    เครือเขื่อนเพชร
2. นางอนงค์    หนูประชุม
3. นางลำพึง    โฝงสูงเนิน
3 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยริน    ร่มเย็น
2. เด็กหญิงจุติพร    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ฉิมแย้มพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ปิ่นวิเศษ
5. เด็กชายพรชัย    ตู้ทอง
6. เด็กชายฉัตรณรงค์    เค้าเจริญ
7. เด็กชายจีระเดช    ปัญจมาตย์
8. เด็กชายศุภรักษ์    แก้วตา
9. เด็กชายณัฐพล    ศรีสุข
10. เด็กชายชยพล    โพธิ์ศรี
1. นางสาวเอื้องไพร    ขลุ่ยนาค
2. นางวิภาดา    ชื่นแช่มช้อย
4 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทองประยูร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ไป๋สกุล
3. เด็กหญิงอัจจิมาพร    อาหมัด
4. เด็กหญิงจิรนันท์    อินทร์เผือก
5. เด็กหญิงชญาภัทร    เครื่องทิพย์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    แล้วสว่าง
7. เด็กหญิงพินิจนันท์    ทาทอง
8. เด็กหญิงอารียา    ชัยเสน
9. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    แสงอรุณ
10. เด็กหญิงกวินนา    จันเมือง
1. นางปราณี    ชื่นอธิกานนท์
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สงวนชม
2. เด็กหญิงวราภรณ์    เสน่ห์ทอง
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    สมัครการ
4. เด็กหญิงลลิตภัทร    เพ็ชรแสง
5. เด็กหญิงอัญชลิกา    ไตรธรรม
6. เด็กหญิงเครือวัลย์    สมัครการ
7. เด็กหญิงณัฐพร    ชีชัยภูมิ
8. เด็กหญิงลีลาวดี    บุญคำเหลา
9. เด็กหญิงนันทนภัส    เหระวรรณ
10. เด็กหญิงฐิติพร    มะนาวหวาน
1. นางสาวประนอม    ญาณกิตติ
6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์    นาคดิลก
2. เด็กหญิงสาวิตรี    พึ่งเจริญ
3. เด็กหญิงขจีวรรณ    บูระพิน
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    โพธิ์อุไร
5. เด็กหญิงบุญช่วย    บุญอ่อน
6. เด็กหญิงวรพร    วงศ์เจริญ
7. เด็กหญิงสิริมา    แหยมกระโทก
8. เด็กหญิงณัฐวัลย์    แสนงามวงศ์ศิริ
9. เด็กหญิงสิริกร    สงบน้อย
10. เด็กหญิงศศิมา    พุ่มโพธิ์งาม
1. นางสาวประภาศรี    วิลาสุวรรณ
2. นางจารี    พาณิชย์กุล
3. นางกฤษณา    ตันสราวุฒิ
7 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปรมี    โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงกาญจนา    จันทร์สังข์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    พร้อมเพรียง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    คำสอง
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    พวงโต
6. เด็กหญิงปราริฉัตร    ทองสัมพันธ์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    ใบเอี่ยม
8. เด็กหญิงปัทวรรณ    ทองสัมพันธ์
9. เด็กชายสรวิศ    โคตรปัญญา
10. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ใบเอี่ยม
1. นางสาวกมลรัตน์    พงศรีพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ    ดีปู่
3. นางสาวลัดดา    คุณประดิษฐ์
8 โรงเรียนวัดบ้านทราย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ฉิมวาส
2. เด็กหญิงพิณรัตน์    แก้วมาก
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    คูณกระทา
4. เด็กหญิงดารกา    พุทธรุน
5. เด็กหญิงกัลยา    ผาสุข
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์    จันทนลาช
7. เด็กหญิงพัณณิตา    จันทนลาช
8. เด็กหญิงอนุสรา    วงษ์เจียม
9. เด็กหญิงกนิษฐา    พินทอง
10. เด็กหญิงนันทวัน    เทียนทอง
1. นางศศมน    กุลวิเศษ
2. นางมณี    น่วมนุ่ม
3. นางวัฒนา    จันทร์ประภานนท์
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    ศรีหนา
2. เด็กหญิงธัญชนก    คุณสมบัติ
3. เด็กหญิงธัญธิดา    กระเป๋าทอง
4. เด็กหญิงอภิสรา    พงศ์เรืองศรี
5. เด็กหญิงรัญชนา    สกุลกลาง
6. เด็กหญิงวรารัตน์    คงพรหม
7. เด็กหญิงอัจฉรา    ผลานิผล
8. เด็กหญิงวรางคณา    กระตุดเงิน
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เมืองเปรม
10. เด็กหญิงศิรินันท์    โพธิ์มั่น
1. นางชูกิจ    แก้วเหล็ก
2. นางพรรณทิพา    คชสถิตย์
3. นางรันทม    คำชามา
10 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชชา    ไคร้แค
2. เด็กหญิงพรพิมล    ชุ่มโสตร์
3. เด็กหญิงนาตาชา    มหิเมือง
4. เด็กหญิงรติกัญ    หลานไทย
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    สาคำภีร์
6. เด็กหญิงญาดา    พัฒนเจริญ
7. เด็กหญิงพอเพียง    แก้วพรม
8. เด็กหญิงสรวีย์    บุญช่วย
9. เด็กหญิงปาริษา    ปานแก้วรัศมี
10. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุกใส
1. นางอัจฉริยา    โรจนกิจเกษตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย    ม่วงลอง
11 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1
12 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ตองอ่อน
2. เด็กหญิงศรัญรัตน์    คำเครือ
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์    สิงห์เรือง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    พึ่งตา
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์    ทองน้อย
6. เด็กหญิงกานดารัตน์    อยู่ดี
7. เด็กหญิงสุจินันท์    จั่นสำอางค์
8. เด็กหญิงนิลรัตน์    ยอดเงิน
9. เด็กหญิงอริสา    กำแพงจันทร์
10. เด็กหญิงภาวิดา    โพธิ์สุวรรณ์
1. นายก่อเกียรติ    พุฒหอม
2. นางประภาพรรณ    จันทร์วิเศษ
3. นางกมลวรรณ    จันทร์แปลง
13 โรงเรียนวัดถำตะโก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรณฤทธิ์    แซ่ลี
2. เด็กชายตุ๊เฮ่อ    แซ่ท่อ
3. เด็กชายสุรศักดิ์    แซ่ท่อ
4. เด็กชายกิตติพงษ์    แซ่ย่าง
5. เด็กชายคมกริช    นาคทวี
6. เด็กชายคมสันต์    นาคทวี
7. เด็กชายเชาวลิต    ยังเรืองโรจน์
8. เด็กชายพลพล    มอไธสงค์
9. เด็กชายเจษฎา    สุนทร
10. เด็กชายวีรภัทร    แซ่ย่าง
1. นายสติ    สุขชาติ
2. นายวันชัย    อยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................