งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 000166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    สอนสังวร
2. เด็กหญิงชุติกาจญน์    บัวคำ
1. นางอาริษา    ช่วยบุญ
2. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรากร    มุณนี
2. เด็กหญิงชมพูนุช    วิเชียรพจน์
1. นายวิเชียร    ปาลวัฒน์
3 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรินทร์    ทองสุข
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พิมพ์ทอง
1. นางสาวกุลจิรา    พิมลพรรณ
2. นางสาวประยูร    เจ็กกลัด
4 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเดือนสว่าง    แก้วแสนชัย
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    โพธิ์ชื่น
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
2. นางปราณี    ฉัตรแก้ว
5 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    สารัง
2. เด็กชายประจักษ์    มาลัย
1. นางศิริพร    นรสิงห์
6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธราดล    พงษ์ขาว
2. เด็กหญิงจตุพร    เงินดี
1. นางสาวมลฤดี    ปานโพธิ์
7 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    สนามทอง
2. เด็กหญิงปัทมพร    ชัยศรี
1. นางศรีวิไล    ธรรมนิยม
8 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    จูมแพง
2. เด็กหญิงกนิษฐา    บัวทอง
1. นางนิรัตยา    นิคมเวทย์
2. นางสาวสุพิธ    ศรีจันทรวงศ์
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกานดา    พะวงษ์
2. เด็กชายนิติกร    สิงห์สวัสดิ์
1. นางสาวบังอร    วัฒนะกุล
2. นายชลอ    กลิ่นสุคนธ์
10 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรานุวัฒน์    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงยุพาพร    บุญรุ่ง
1. นางพรรณอร    มากวงษ์
11 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรเทพ    สุนทรโชค
2. เด็กหญิงนงนุช    โคกพราน
1. นางกัลยา    สอนประภา
12 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนำโชค    ภูมิผักแว่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เผ่าน้อย
1. นางสุภศิริ    ชาดวง
2. นายสมมาตร    ทองดี
13 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนาฏยา    ภูมิโขนก
2. เด็กชายยศพล    ตาเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................