งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 000016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ยืนทน
2. เด็กชายสรายุทธ    วิงสกุล
1. นางขวัญจิตร    สวนสำราญ
2. นายฉัตรชัย    ปิ่นปั้น
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกฤต    เกียวประเสริฐ
2. เด็กชายฉัตรปราการ    สมัยกลาง
1. นางสาวศรันยา    ปานขาว
2. นายเมทิน    นาคำ
3 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศหษวรรษ    ผิวสอาด
2. เด็กชายนิติกร    จันทะเสน
1. นายนำทรัพย์    ประสงค์
2. นางกัญญา    สุชาติวัฒนะ
4 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปวริศ    ขิมทอง
2. เด็กหญิงศรุตา    เขียวผิว
1. นางสาวนภาพร    ประพงษ์
5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    พัฒนาคม
2. เด็กชายธเนศพล    สินธุพรหม
1. นายณัฐวัฒน์    สว่างทุกข์
2. นายโกมินทร์    สิมดี
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันท์    ไวมา
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    แก้วนวล
1. นางชุลีพร    ไกรทุกข์ร้าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................