งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สุทธิรัตน์
1. นางสมปองจิต    ภูนคร
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ชูใจ
1. นายวิเชียร    ปาลวัฒน์
3 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภาพร    สังข์นาค
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกานดา    สิทธิสิงห์
1. นายรณชัย    ทีมีศรี
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมณทาทิพย์    คุ้มวงษ์
1. นางวิภา    เครือกล้วย
6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐมล    บุญรับ
1. นางศรีวิไล    ธรรมนิยม
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ภู่ชัย
1. นางอังคนา    สีเหนี่ยง
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภาวินี    เรืองไรวิทูร
1. นางสาวอมราพร    อิงคนินันท์
9 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิภา    พวงทับ
1. นางสุดใจ    สังวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................